אם הגעתם לאתר שלי קרוב לודאי שאתם מחפשים עזרה…

על כן, מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה, הבקיא בחוק ובפסיקה, וזמין לכם באופן אישי…

חזקת המסוכנות בעבירות סמים – ומתי ניתן לשחרר ממעצר עד תום ההליכים

מאמרים נוספים בנושא:

חזקת המסוכנות בעבירות סמים - מתי ניתן לשחרר ממעצר עד תום ההליכים

חזקת המסוכנות בעבירות סמים

מהי חזקת המסוכנות בעבירות סמים. מתי בית המשפט עשוי לבחון חלופת מעצר ולא יורה על המשך המעצר עד תום ההליכים:

לשם ניתוח המושג "חזקת המסוכנות בעבירות סמים" נבחן את פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט העליון בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בש"פ 8640/20  בבית המשפט העליון סבאח אבו קרינאת נ' מדינת ישראל – ערר על מעצר עד תום ההליכים ע"פ סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים).

להלן תקציר פסק הדין ממנו ניתן ללמוד על חזקת המסוכנות בעבירות סמים:

לפניי ערר לפי סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי) סמכויות אכיפה – מעצרים…

במסגרתה הורה בית המשפט על מעצרו של העורר, המואשם בעבירות של ייצור וגידול קנאביס בהיקף משמעותי, עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

להלן ההכרעה שניתנה בעניין חזקת המסוכנות בבירות סמים:

דיון והכרעה

.7     נקודת המוצא לדיון היא שעבירות הכנה, ייצור והפקה של סמים מסוכנים על פי הפקודה מקימות עילת מעצר סטטוטורית בהתאם לסעיף )21א)(1)(ג(3) לחוק המעצרים, וככלל מחייבות מעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים.

זאת, בשל הסכנה הרבה שנשקפת מעבירות אלו לשלום הציבור, ונוכח החשש שלא יהיה בכוח חלופת המעצר כדי לאיין את החשש שהנאשם יבצע עבירות סמים נוספות…

יחד עם זאת, לא אחת נקבע בפסיקה כי בית המשפט יחרוג מהכלל האמור מקום בו קיימות נסיבות חריגות המצדיקות זאת … על פי רוב, המקרים בהם הפסיקה מכירה בקיומם של חריגים הם כאשר מדובר בנאשם צעיר, נעדר עבר פלילי, "שאינו נטוע בעולם הסחר בסמים," וללא מעורבות משמעותית במעשים ביחס לשותפיו  לעבירות …

.9     לצד גישה זו, אשר מתייחסת באופן אחיד לכל סוגי הסמים המסוכנים )להלן:

הגישה האחידה, (התפתחה בפסיקה בשנים האחרונות גישה אחרת, המאבחנת בין הכנה, יצור והפקה של סמים מסוכנים במקרה הכללי, לבין גידול והפקה של סמים מסוג קנאביס)

להלן: הגישה המאבחנת.

(על פי הגישה המאבחנת, בעבירות הנוגעות לייצור והפקה של סמים מסוג קנאביס,

הכלל הוא כי ניתן להעביר את הנאשם למעצר בפיקוח אלקטרוני או למעצר בית חלף החלטה על מעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים, וזאת אף במקרים בהם מדובר בנאשם מבוגר שהוא המבצע העיקרי של העבירה, ואף במקרים בהם נתפסו בחזקתו כמויות משמעותיות של שתילי קנאביס וסם שהופק מהם, המעידות על פעילות בעלת גוון מסחרי מובהק…

לפיכך, על פי הגישה המאבחנת, כאשר מדובר בעבירות של גידול והפקה של סמים מסוג קנאביס, והוצעה להתרשמות בית המשפט חלופת מעצר מתאימה, יש להורות על מעצר עד תום ההליכים מאחורי סורג ובריח רק בהתקיים נסיבות חריגות המלמדות על רמת מסוכנות מוגברת, כגון כאשר מדובר בנאשם בעל עבר פלילי עשיר או כאשר מדובר בכמויות סמים חריגות במיוחד בהיקפן.

ראו, למשל, בבש"פ 490/17 בלחסן נ' מדינת ישראל, פסקה 7 ,(20.1.2017) העורר ועובדיו גידלו והפיקו קנאביס במשקל של כ5.5- טון נטו, ושירות המבחן נמנע מלהמליץ על חלופת מעצר…

בית המשפט המשיך והחליט בנושא חזקת המסוכנות בעבירות סמים:

.10 לשיטתי, עדיפה הגישה המאבחנת על הגישה האחידה, וזאת משני טעמים מרכזיים:

ראשית, כידוע, בשלב המעצר יש להעדיף את האמצעי המשיג את מטרת המעצר תוך פגיעה מינימאלית בחירות הנאשם)סעיף )21ב(1)(לחוק המעצרים).

ככלל, השמתו של נאשם בעבירות של גידול והפקת קנאביס במעצר בית, לא כל שכן מעצר בפיקוח אלקטרוני, מאיינת את מסוכנותו, שכן הסבירות שהנאשם ימשיך לגדל את צמחי הקנאביס בהיקף משמעותי במקום מעצר הבית היא נמוכה)

ואף אותה ניתן לשלול באמצעות ביקור משטרתי מעת לעת במקום מעצר הבית,

(ולרוב אין סכנה של ממש כי יבצע את העבירה באמצעות אחר בעודו במקום מעצר הבית) וזאת, למעט מקרים חריגים, בהם מדובר במי שדרכו העבריינית להפעיל אחרים;

שנית, הגם שכמצוות המחוקק קנאביס מוגדר עדיין כסם מסוכן, על כל המשתמע מכך, לא ניתן להתעלם מכך שהיחס החברתי והמשפטי לשימוש בקנאביס, ואף לייצורו, מצוי בתהליכי שינוי.

האפשרות לבטל את ההפללה של השימוש בקנאביס מצויה מזה זמן על שולחן הממשלה והכנסת, ויש לה תמיכה ציבורית ופוליטית לא מבוטלת

(ראו בג"ץ 1589/19 לבוביץ נ' כנסת ישראל ;((17.6.2020) חברות העוסקות בייצור קנאביס ברישיון ("קנאביס רפואי") מתרבות וצומחות, והיחס אליהן הוא כפעילות כלכלית לגיטימית ומבורכת

(השוו, למשל, בג"ץ 4072/20 בזלת נחושתן בע"מ נ' שר הבריאות )טרם נידון (בו מתבקש בית משפט זה להורות למשרד הבריאות להוציא אישור … לחברה העוסקת בייצור קנאביס רפואי.

במצב דברים זה, גם כאשר אנו יוצאים מנקודת מוצא לפיה גידול והפקה של קנאביס שלא ברישיון הן פעולות בלתי חוקיות, קשה להוסיף ולהתייחס אליהן כ"רעה חולה" מאותה דרגת חומרה כמו הכנה, יצור והפקה של סמים מסוכנים  אחרים.

.11  בהינתן האמור, המקרה שלפניי נופל לשיטתי באופן מובהק לגדר הכלל ביחס לעבירות גידול והפקה של קנאביס, ועל כן יש להורות על העברת העורר למעצר בפיקוח אלקטרוני.

… אכן, העורר אינו צעיר, הוא גידל והפיק סמים מסוג קנאביס בהיקף משמעותי והוא המבצע העיקרי של העבירות.

ואולם, נוכח הגישה המאבחנת ביחס למדיניות המעצרים בעבירות סמים מסוג קנאביס, כמפורט לעיל, אינני סבור כי די בכך כדי להצדיק החלטה בדבר מעצרו של העורר עד תום ההליכים מאחורי סורג ובריח.

בנסיבות אלו, שוכנעתי כי מן הראוי להורות על העברת העורר למעצר בפיקוח אלקטרוני, בכפוף להשלמת בחינת האפשרות המעשית להורות כן.

ההחלטה האופרטיבית שהעניק בית המשפט בעניין חזקת המסוכנות בעבירות סמים בעניין הנ""ל:

.12 אשר על כן, אני מורה על הזמנת דיווח מאת הממונה על פיקוח אלקטרוני ביחס למקום המוצע, שיוגש לבית המשפט קמא לא יאוחר מיום ד' .30.12.2020

ככל שייקבע בדיווח כי אין מניעה לעצור את העורר בפיקוח אלקטרוני בבית שהוצע על ידו,

יבחן בית המשפט קמא את המפקחים, ויקבע את הראויים שביניהם, ינקוב בסכום להפקדה כספית,

בתוספת ערבויות מצד המפקחים, ויורה על העברת העורר למעצר בית בפיקוח אלקטרוני במקום שהוצע. כן יקבע בית המשפט צו פיקוח לתקופה שתאפשר השתתפותו של העורר בהליך טיפולי….

_____________________________

עורך דין אברהם זאדה הרפז הנו עורך דין פלילי בירושלים העוסק בייצוג עצורים ונאשמים בסחר בסמים. אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי ויש לקבל ייעוץ אישי פרטני. עו"ד אברהם זאדה הרפז מייצג גם בדני משפחה ומהווה עורך דין לענייני משפחה בירושלים ומייצג בנושאי אלימות במשפחה, צוו הרחקה ועוד.

שתף מאמר זה לקריאה לאנשים נוספים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

לתשומת לבך!
*המידע באתר זה זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלו או אחרים או לאי נקיטתם. אין להסתמך על האמור באתר זה והסתמכות על האמור באתר זה הנה על אחריות הקורא בלבד. האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור באתר זה, תחול על הקורא בלבד. בכל מקרה, מומלץ לקבל יעוץ פרטני ואישי מאת עורך דין.

2020-03-23_10-11-34_594751.jpg

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם.

לנייד לדף הבית

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן