אם הגעתם לאתר שלי קרוב לודאי שאתם מחפשים עזרה…

על כן, מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה, הבקיא בחוק ובפסיקה, וזמין לכם באופן אישי…

צו עיכוב יציאה מהארץ – עורך דין הוצאה לפועל ירושלים

מאמרים נוספים בנושא:

צווים בהוצאה לפועל - מתי יוענק צו עיכוב יציאה מהארץ ואיך מתמודדים עמו?

צו עיכוב יציאה מהארץ הוצאה לפועל

צו עיכוב יציאה מהארץ בהליכי הוצאה לפועל – רשות האכיפה והגביה

מאת עורך דין הוצאה לפועל ירושלים – אברהם זאדה הרפז

לחצו לקריאה בנושא הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ ענייני משפחה

מעוניינים לטוס לחו"ל וגיליתם כי קיים נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? קבלתם הודעה כי הוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? הצו יכול להינתן בכל שלב של ניהול תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב, וזאת בעיקר כאשר ישנו  חשש שהחייב ייצא מהארץ בלי שהוא טורח לפרוע את חובו.

אם נפתח כנגדכם תיק בהוצאה לפועל (לשכת האכיפה והגביה) עומדים לרשותכם, מספר הליכים שהנכם יכולים לנקוט טרם מתן הצו ואף לאחר מתן הצו.

ישנם מקרים בהם, החייב אינו יודע כלל, על העובדה כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, ורק כאשר הוא מקבל את הצו, נודע לו על קיום התיק בהוצאה לפועל. במקרים אלו, החייב רשאי לנקוט בהליכים לביטול הצו או בהליכים המאפשרים את ביטולו לתקופה קצובה.

זוכה בהוצאה לפועל רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב בכל שלב מפתיחת תיק ההוצל"פ, והרשם יכול להיעתר לבקשה אם יראה שהחייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

לשם מה נועד צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל:

לשכת ההוצאה לפועל  (רשות האכיפה והגביה), רשאית להפעיל נגד חייבים אשר אינם משלמים את חובותיהם בהוצאה לפועל – סנקציות שונות. לקריאה בנוגע להטלת צו עיקול ניתן לקרוא במאמר המתאים לכך. במסגרת זאת מוקנית להוצאה לפועל להוציא צו עיכוב יצאה מהארץ. צו זה, נועד להגביל את יציאתו של פלוני לצאת מהארץ.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא נגד אדם צו עיכוב יציאה מהארץ כאשר הוא סבור, על בסיס יסוד סביר, כי החייב עומד לצאת מהארץ מבלי לשלם את חובו. במסגרת זו רשאי גם ההוצאה לפועל להורות לחייב להפקיד את דרכונו.

הצו הנו סעד דרסטי הפוגע בחופש התנועה של האדם ובחירותו, ולפיכך הצו פוגע באחת מזכויות החוקתיות הבסיסיות והחשבות המוקנות לכל אדם באשר הוא בדמוקרטיה.

לפיכך, חוק ההוצאה לפועל ופסיקת בתי המשפט מגבילים הוצאת צו עיכוב הוצאה לפועל בהגבלות שונות הן בזמן בו יהיה תקף הצו והן בשיקולים להטלתו והן בשיקולים לבחירת אמצעים חלופיים לרבות הפקדת ערבויות המאפשרות את יציאתו של אדם מהארץ והבטחת חזרתו ארצה.

דוגמא לכך ניתן למצוא בנסיבות בהם החייב עומד בצו התשלומים, אולם גם במקרים אלו רשאי רשם ההוצאה לפועל להעניק את הצו.

מה קורה כאשר החייב מסרב להפקיד את הדרכון שברשותו:

חייב המסרב להפקיד את דרכונו – ניתן לפעול כנגדו בבקשות לסנקציות מעצר לשם אילוצו להפקיד את דרכונו. על מנת לאזן בין זכות הנושה לגבות את החוב מהחייב לבין חופש התנועה של החייב – יכול רשם ההוצאה לפועל לקבוע כי החייב יוכל לצאת מהארץ בכפוף לכך שהחייב יפקיד ערובה לשם הבטחת חזרתו ארצה. ערובה זו יכולה להיקבע על ידי רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לשיקול דעתו ובסכום ה"מניח את דעתו" – הכל בהתחשב בפרמטרים כגון גובה החוב, עמידה בצו תשלומים, התנהלות החייב התיק, החתמת ערבים, הסיבה לרצון החייב לצאת את הארץ, האם מדובר בטיול או למטרת עבודה וכו'.

צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן כנגד חייב, בהוצאה לפועל – על פי בקשת זוכה או באופן אוטומטי לאחר הגשת בקשה ל-איחוד תיקים. לעיתים הצו יינתן כנגד חייב גם ללא בקשת הזוכה  – אלא על בסיס העובדה כי החייב הוכרז כפושט רגל, הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים או במסגרת ההוצאה לפועל לאיחוד תיקי החייב.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ:

אם ניתן הצו במסגרת איחוד תיקים או הכרזת החייב כמוגבל באמצעים  – ניתן להגיש בקשה לביטול הצו – והדבר נתון לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל. חייב רשאי לבקש את ביטול צו זה באופן מלא או באופן זמני וזאת אם החייב מעוניין לצאת מישראל מסיבה מוצדקת. כאשר מוגשת בקשה זו לרשם ההוצאה לפועל, רשאי הוא להיעתר לבקשה, לדחותה, או להתנות את היציאה מהארץ בהפקדת ערובה מתאימה להנחת דעתו.

איך מבררים אם עומד כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ?

ניתן לברר זאת באמצעות פניה לרשות האוכלוסין וההגירה בטלפון, 3450*

הארכת צו עיכוב יציאה מהארץ :

רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.


מה קורה כאשר החייב עומד בצו התשלומים במועד ומשלם את חובו בהוצאה לפועל?

אם הונפק לחייב צו תשלומים והחייב מקיים את הצו ומשלמו במועד, בדרך כלל, לא יינתן הצו כנגד החייב, אלא אם כן רשם ההוצאה לפועל שוכנע כי יציאת החייב מהארץ עלולה לסכל את תשלום החוב או את ביצוע פסק הדין.

לפיכך, אף רשאי רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו, מיוזמתו או ע"פ בקשת החייב, אם מצא הרשם כי יציאת החייב מהארץ נועדה למטרה מוצדקת.


מה תוקפו של צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל:

תוקף הצו הוא שנה, אלא אם הצו ניתן כנגד חייב בשל חוב מזונות – צו שניתן בעניין חוב מזונות – אינו מוגבל בזמן.

אם בוטל הצו, על לשכת ההוצאה לפועל לשלוח מיד, הודעה על כך למשטרת ישראל, וכן תשלח הודעה על ביטול הצו לחייב ולזוכה.


באלו מקרים יבוטל הצו?

ההגבלה בצו זה, תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:

1. החייב פרע את חובו.

2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לפי בקשת החייב, או להתנות את ביטול ההגבלה במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שביטול הגבלה מוצדק בנסיבות העניין.

3. רשם ההוצאה לפועל מוסמך להורות על ביטול הגבלה אם הרשם נוכח לדעת כי החייב מקיים את הוראות צו התשלומים או את הוראות ההסכם שנחתם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון חובו של החייב  שאישר רשם ההוצאה לפועל.

אם הצו בוטל האם יכולים להטילו מחדש?

רשם ההוצאה לפועל מוסמך להטיל את ההגבלה שהוטלה בצו זה מחדש, אם מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם הרשם נוכח לדעת כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם שנחתם עם הזוכה. במקרה כזה ההגבלה המפורטת בצו עיכוב יציאה מהארץ – החדשה – תיכנס לתוקף מייד, וללא צורך במשלוח התראה.

חשוב: רשם ההוצאה לפועל רשאי, אך אינו חייב להטיל את ההגבלות לצו זה, והדבר נתון לשיקול דעתו.

אם לא מדובר בבקשה לאיחוד תיקי החייב – רשם ההוצאה לפועל, יטיל את ההגבלה ליציאת החייב מהארץ, רק אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו או הננקטים על ידי הזוכה לשם גביית החוב.

בנוסף, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל את ההגבלה בצו זה לתקופות שיקבע ובתנאים שיקבע.

מה קורה כאשר הצו ניתן ללא מתן זכות טיעון לחייב:

אם ההחלטה על הצו, ניתנה ללא שהחייב עצמו טען את טענותיו, בפני רשם ההוצאה לפועל (בכתב או בעל-פה) – החייב רשאי להגיש בקשה לביטול הצו הנ"ל בתוך שבעה ימים מהיום שנודע לו על הצו. לכן יש לשקול להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל ירושלים בנושא הסרת הצו או הטלתו.

בנוסף להגבלה בצו זה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב הגבלות אחרות במקום או בנוסף להגבלה על יציאת החייב מהארץ, כגון:  הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד, הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רישיון נהיגה.

מה קורה בעת בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל?

במקרה שהוגשה בקשה לאיחוד תיקים, יינתן הצו באופן אוטומטי ע"י רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בהגשת בקשה ע"י הזוכה.

עם זאת החייב רשאי להגיש בקשה שהצו הנ"ל לא יוצא כנגדו.

כמו כן, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל את הצו מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם הגיש החייב בקשה לכך. בנוסף, אם בוטל צו, רשאי הזוכה לבקש להעניק את הצו מחדש.

שתף מאמר זה לקריאה לאנשים נוספים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter

לתשומת לבך!
*המידע באתר זה זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלו או אחרים או לאי נקיטתם. אין להסתמך על האמור באתר זה והסתמכות על האמור באתר זה הנה על אחריות הקורא בלבד. האחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור באתר זה, תחול על הקורא בלבד. בכל מקרה, מומלץ לקבל יעוץ פרטני ואישי מאת עורך דין.

2020-03-23_10-11-34_594751.jpg

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם.

לנייד לדף הבית

יש לכם שאלה? מעוניינים בייעוץ ללא התחייבות?
מעוניינים בהצעת מחיר לטיפול בתיק?
שלחו הודעה ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן